เปิดรับสมัคร THE MASTER รุ่นที่ 9

หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์ธุรกิจเชิงบวก

INSTITUTE OF STRATEGIC AND APPRECIATIVE BUSINESS

ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัคร
ชื่อผู้ประสานงาน (เลขานุการหรือผู้ช่วย)
ท่านรู้จัก ISAB ผ่านช่องทางได *
ท่านเคยผ่านการศึกษาหลักสูตรของสถาบันต่างๆ (โปรดระบุ) *
รูปภาพโปรไฟล์ *
แนบสำเนาปัตรประชาชน *